Trang chủ Góc phụ huynh 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 2020 - BIỂU MẪU 2

3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 2020 - BIỂU MẪU 2

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 02

(Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 - 2020

Đơn vị tính: trẻ em 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

349

   

56

73

107

113

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

             

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

349

   

56

73

107

113

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

20