Trang chủ Góc phụ huynh BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 02

BA CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MNTH HOA THỦY TIÊN - BIỂU MẪU 02

 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

TRƯỜNG MNTH HOA THUỶ TIÊN

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018 - 2019

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

396

 

 

40

100

128

128

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

392

 

 

40

100

126

126

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

20

 

 

0

02

10

08

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

392

 

 

40

100

126

126

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

392

 

 

40

100

126

126

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

392

 

 

40

100

126

126

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

390

 

 

40

99

125

126

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác